هک شدن وبسایت چه نشانه هایی دارد؟

هک شدن وبسایت چه نشانه هایی دارد؟