بازاریابی ‌رابطه‌ مند چیست

بازاریابی ‌رابطه‌ مند چیست و چه اهمیتی دارد؟

امروزه بازاریابی تنها توسعه، تأمین و فروش نیست؛ بلکه توسعه مداوم و خدمات پس از فروش، به همراه رابطه‌ای بلندمدت با مشتری هم به این مجموعه اضافه شده که این شیوه تجاری جدید بازاریابی رابطه‌ ای یا بازاریابی رابطه‌ مند نامیده میشه که مدت هاست توجه خیلی از پژوه ...